Projekty Unijne – Park Wodny i Hala Sportowa Tarnowskie Góry
Przejdź do treści

Projekty Unijne

Budowa źródła produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji dla obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.” Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja.

Umowa o dofinansowanie z dnia 20.12.2019 nr UDA-RPSL.04.04.00-24-0142/19-00

 

Opis projektu:

Projekt o nazwie „Budowa źródła produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji dla obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach” przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach” obejmuje instalację układu do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dobór technologii oraz moc jednostek wytwórczych oparty został o analizę potrzeb cieplnych i elektrycznych.

Założeniem projektu było ograniczenie zużycia energii pierwotnej poprzez wytwarzanie na własne potrzeby ciepła i energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. W wyniku jego realizacji udało się ograniczyć emisję CO2 o 1 377 66399 ton/rok tj. 36%.

Realizacja projektu polegała na zainstalowaniu systemu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (CHP) składającego się z następujących elementów: źródła kogeneracyjnego (dwie jednostki) w obudowie dźwiękoszczelnej, kotłów wodnych gazowych rezerwowo-szczytowych (dwie sztuki – po jednej na jednostkę), akumulatora ciepła (zasobnika lub zasobników buforowych dla jednostek), doprowadzenia gazociągu z istniejącej nieczynnej obecnie instalacji gazu ziemnego z budynku kotłowni do jednostek kogeneracyjnych, fragmentu sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło ze źródeł do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku technicznym (pomieszczenia istniejącej kotłowni i węzła ciepła), wyprowadzenia mocy elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych do rozdzielni głównej, układu automatyki, kontroli i sterowania wraz z systemem wizualizacji i monitoringu pracy urządzeń z możliwością sterowania zdalnego z pomieszczenia dyspozytorni, rozbudowy budynku kotłowni w sposób zapewniający możliwość instalacji nowych urządzeń, a także swobodnego dostępu serwisowego w trakcie  eksploatacji.

W ramach realizacji projektu dokonano budowy układu wyposażonego w dwie jednostki kogeneracyjne o mocach elektrycznych na poziomie ok. 133 kWth, oraz mocy cieplnej wynikowej dla mocy elektrycznej przy określonej sprawności na poziomie 191 kWth.

 

Wartość projektu: 2 991 681,77 zł

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 2 432 261,60 zł

Wartość dofinansowania – 2 067 422,37 zł

Okres realizacji: 16.04.2019 do 19.02.2021