Projekty Unijne – Park Wodny i Hala Sportowa Tarnowskie Góry

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Budowa źródła produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji dla obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach? przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.” Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja.

Umowa o dofinansowanie z dnia 20.12.2019 nr UDA-RPSL.04.04.00-24-0142/19-00

 

Opis projektu:

Projekt pn. „Budowa źródła produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji dla obiektu Parku Wodnego w Tarnowskich Górach” przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach” obejmuje instalację układu do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dobór technologii oraz moc jednostek wytwórczych oparty został o analizę potrzeb cieplnych i elektrycznych.

Rezultatem projektu będzie ograniczenie zużycia energii pierwotnej poprzez wytwarzanie na własne potrzeby ciepła i energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Oszczędność energii pierwotnej w jednostce wysokosprawnej kogeneracji PES , wyrażona w procentach wynosić będzie 27,63% oraz ograniczenie emisji CO2 o 1 348,97829 ton/rok i PM10 o 0,74471 ton/rok.

Projekt polegać będzie na zainstalowaniu systemu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (CHP) składającego się z następujących elementów: źródło kogeneracyjne (dwie jednostki) w obudowie dźwiękoszczelnej, kotły wodne gazowe rezerwowo-szczytowe (dwie sztuki – po jednej na jednostkę), akumulator ciepła (zasobnik lub zasobniki buforowe dla jednostek), doprowadzenie gazociągu z istniejącej nieczynnej obecnie instalacji gazu ziemnego z budynku kotłowni do jednostek kogeneracyjnych, fragment sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło ze źródeł do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku technicznym (pomieszczenia istniejącej kotłowni i węzła ciepła), wyprowadzenie mocy elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych do rozdzielni głównej, układ automatyki, kontroli i sterowania wraz z systemem wizualizacji i monitoringu pracy urządzeń z możliwością sterowania zdalnego z pomieszczenia dyspozytorni, rozbudowa budynku kotłowni. Planuje się budowę kontenera w sposób zapewniający możliwość zabudowy nowych urządzeń, a także swobodny dostęp serwisowy w trakcie ich eksploatacji. Założenia przewidują budowę nowego układu wyposażonego w dwie jednostki kogeneracyjne o mocach elektrycznych na poziomie ok. 132 kWel (±2%), oraz mocy cieplnej wynikowej dla mocy elektrycznej przy określonej sprawności na poziomie ok. 193 kWth (±5%).

 

Wartość projektu: 3 051 015,00 zł

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 2 480 500,00

Wartość dofinansowania: 2 108 425,00

 

Okres realizacji: 16.04.2019 do 10.12.2020